Анализ стихотворения «На берегу пустынных волн» А. С. Пушкин

Александр Пушкин — На берегу пустынных волн ( Медный всадник )

Александр Пушкин

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
№ 4 Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
№ 8 Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

№ 12 И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
№ 16 Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
№ 20 Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
№ 24 Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
№ 28 Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхой невод, ныне там
По оживленным берегам
№ 32 Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
№ 36 В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,
№ 40 И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.

№ 44 Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
№ 48 Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
№ 52 Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
№ 56 И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
№ 60 Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
№ 64 И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
№ 68 Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
№ 72 В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
На сквозь простреленных в бою.
№ 76 Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царской дом,
№ 80 Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
№ 84 И, чуя вешни дни, ликует.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
№ 88 И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
№ 92 Тревожить вечный сон Петра!

Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье.
Об ней, друзья мои, для вас
№ 96 Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.

Na beregu pustynnykh voln
Stoyal on, dum velikikh poln,
I vdal glyadel. Pred nim shiroko
Reka neslasya; bedny cheln
Po ney stremilsya odinoko.
Po mshistym, topkim beregam
Cherneli izby zdes i tam,
Priyut ubogogo chukhontsa;
I les, nevedomy lucham
V tumane spryatannogo solntsa,
Krugom shumel.

I dumal on:
Otsel grozit my budem shvedu,
Zdes budet gorod zalozhen
Na zlo nadmennomu sosedu.
Prirodoy zdes nam suzhdeno
V Yevropu prorubit okno,
Nogoyu tverdoy stat pri more.
Syuda po novym im volnam
Vse flagi v gosti budut k nam,
I zapiruyem na prostore.

Proshlo sto let, i yuny grad,
Polnoshchnykh stran krasa i divo,
Iz tmy lesov, iz topi blat
Voznessya pyshno, gordelivo;
Gde prezhde finsky rybolov,
Pechalny pasynok prirody,
Odin u nizkikh beregov
Brosal v nevedomye vody
Svoy vetkhoy nevod, nyne tam
Po ozhivlennym beregam
Gromady stroynye tesnyatsya
Dvortsov i bashen; korabli
Tolpoy so vsekh kontsov zemli
K bogatym pristanyam stremyatsya;
V granit odelasya Neva;
Mosty povisli nad vodami;
Temno-zelenymi sadami
Yee pokrylis ostrova,
I pered mladsheyu stolitsey
Pomerkla staraya Moskva,
Kak pered novoyu tsaritsey
Porfironosnaya vdova.

Lyublyu tebya, Petra tvorenye,
Lyublyu tvoy strogy, stroyny vid,
Nevy derzhavnoye techenye,
Beregovoy yee granit,
Tvoikh ograd uzor chugunny,
Tvoikh zadumchivykh nochey
Prozrachny sumrak, blesk bezlunny,
Kogda ya v komnate moyey
Pishu, chitayu bez lampady,
I yasny spyashchiye gromady
Pustynnykh ulits, i svetla
Admiralteyskaya igla,
I, ne puskaya tmu nochnuyu
Na zolotye nebesa,
Odna zarya smenit druguyu
Speshit, dav nochi polchasa.
Lyublyu zimy tvoyey zhestokoy
Nedvizhny vozdukh i moroz,
Beg sanok vdol Nevy shirokoy,
Devichyi litsa yarche roz,
I blesk, i shum, i govor balov,
A v chas pirushki kholostoy
Shipenye penistykh bokalov
I punsha plamen goluboy.
Lyublyu voinstvennuyu zhivost
Poteshnykh Marsovykh poley,
Pekhotnykh ratey i koney
Odnoobraznuyu krasivost,
V ikh stroyno zyblemom stroyu
Loskutya sikh znamen pobednykh,
Sianye shapok etikh mednykh,
Na skvoz prostrelennykh v boyu.
Lyublyu, voyennaya stolitsa,
Tvoyey tverdyni dym i grom,
Kogda polnoshchnaya tsaritsa
Daruyet syna v tsarskoy dom,
Ili pobedu nad vragom
Rossia snova torzhestvuyet,
Ili, vzlomav svoy siny led,
Neva k moryam yego neset
I, chuya veshni dni, likuyet.

Krasuysya, grad Petrov, i stoy
Nekolebimo kak Rossia,
Da umiritsya zhe s toboy
I pobezhdennaya stikhia;
Vrazhdu i plen starinny svoy
Pust volny finskiye zabudut
I tshchetnoy zloboyu ne budut
Trevozhit vechny son Petra!

Byla uzhasnaya pora,
Ob ney svezho vospominanye.
Ob ney, druzya moi, dlya vas
Nachnu svoye povestvovanye.
Pechalen budet moy rasskaz.

Yf ,thtue gecnsyys[ djky
Cnjzk jy, lev dtkbrb[ gjky,
B dlfkm ukzltk/ Ghtl ybv ibhjrj
Htrf ytckfcz; ,tlysq xtky
Gj ytq cnhtvbkcz jlbyjrj/
Gj vibcnsv, njgrbv ,thtufv
Xthytkb bp,s pltcm b nfv,
Ghb/n e,jujuj xe[jywf;
B ktc, ytdtljvsq kexfv
D nevfyt cghznfyyjuj cjkywf,
Rheujv ievtk/

B levfk jy:
Jnctkm uhjpbnm vs ,eltv idtle,
Pltcm ,eltn ujhjl pfkj;ty
Yf pkj yflvtyyjve cjctle/
Ghbhjljq pltcm yfv ce;ltyj
D Tdhjge ghjhe,bnm jryj,
Yjuj/ ndthljq cnfnm ghb vjht/
C/lf gj yjdsv bv djkyfv
Dct akfub d ujcnb ,elen r yfv,
B pfgbhetv yf ghjcnjht/

Ghjikj cnj ktn, b /ysq uhfl,
Gjkyjoys[ cnhfy rhfcf b lbdj,
Bp nmvs ktcjd, bp njgb ,kfn
Djpytccz gsiyj, ujhltkbdj;
Ult ght;lt abycrbq hs,jkjd,
Gtxfkmysq gfcsyjr ghbhjls,
Jlby e ybprb[ ,thtujd
,hjcfk d ytdtljvst djls
Cdjq dtn[jq ytdjl, ysyt nfv
Gj j;bdktyysv ,thtufv
Uhjvfls cnhjqyst ntcyzncz
Ldjhwjd b ,fity; rjhf,kb
Njkgjq cj dct[ rjywjd ptvkb
R ,jufnsv ghbcnfyzv cnhtvzncz;
D uhfybn jltkfcz Ytdf;
Vjcns gjdbckb yfl djlfvb;
Ntvyj-ptktysvb cflfvb
Tt gjrhskbcm jcnhjdf,
B gthtl vkflit/ cnjkbwtq
Gjvthrkf cnfhfz Vjcrdf,
Rfr gthtl yjdj/ wfhbwtq
Gjhabhjyjcyfz dljdf/

K/,k/ nt,z, Gtnhf ndjhtymt,
K/,k/ ndjq cnhjubq, cnhjqysq dbl,
Ytds lth;fdyjt ntxtymt,
,thtujdjq tt uhfybn,
Ndjb[ juhfl epjh xeueyysq,
Ndjb[ pflevxbds[ yjxtq
Ghjphfxysq cevhfr, ,ktcr ,tpkeyysq,
Rjulf z d rjvyfnt vjtq
Gbie, xbnf/ ,tp kfvgfls,
B zcys cgzobt uhjvfls
Gecnsyys[ ekbw, b cdtnkf
Flvbhfkntqcrfz bukf,
B, yt gecrfz nmve yjxye/
Yf pjkjnst yt,tcf,
Jlyf pfhz cvtybnm lheue/
Cgtibn, lfd yjxb gjkxfcf/
K/,k/ pbvs ndjtq ;tcnjrjq
Ytldb;ysq djple[ b vjhjp,
,tu cfyjr dljkm Ytds ibhjrjq,
Ltdbxmb kbwf zhxt hjp,
B ,ktcr, b iev, b ujdjh ,fkjd,
F d xfc gbheirb [jkjcnjq
Ibgtymt gtybcns[ ,jrfkjd
B geyif gkfvtym ujke,jq/
K/,k/ djbycndtyye/ ;bdjcnm
Gjntiys[ Vfhcjds[ gjktq,
Gt[jnys[ hfntq b rjytq
Jlyjj,hfpye/ rhfcbdjcnm,
D b[ cnhjqyj ps,ktvjv cnhj/
Kjcrenmz cb[ pyfvty gj,tlys[,
Cbzymt ifgjr ‘nb[ vtlys[,
Yf crdjpm ghjcnhtktyys[ d ,j//
K/,k/, djtyyfz cnjkbwf,
Ndjtq ndthlsyb lsv b uhjv,
Rjulf gjkyjoyfz wfhbwf
Lfhetn csyf d wfhcrjq ljv,
Bkb gj,tle yfl dhfujv
Hjccbz cyjdf njh;tcndetn,
Bkb, dpkjvfd cdjq cbybq ktl,
Ytdf r vjhzv tuj ytctn
B, xez dtiyb lyb, kbretn/

Rhfceqcz, uhfl Gtnhjd, b cnjq
Ytrjkt,bvj rfr Hjccbz,
Lf evbhbncz ;t c nj,jq
B gj,t;ltyyfz cnb[bz;
Dhf;le b gkty cnfhbyysq cdjq
Gecnm djkys abycrbt pf,elen
B notnyjq pkj,j/ yt ,elen
Nhtdj;bnm dtxysq cjy Gtnhf!

Читайте также  Анализ стихотворения «Фантазия» К. Бальмонт

,skf e;fcyfz gjhf,
J, ytq cdt;j djcgjvbyfymt///
J, ytq, lhepmz vjb, lkz dfc
Yfxye cdjt gjdtcndjdfymt/
Gtxfkty ,eltn vjq hfccrfp/

Анализ стихотворения «На берегу пустынных волн» (А.С. Пушкин)

Анализ стихотворения «На берегу пустынных волн» (А.С. Пушкин)

Анализ стихотворения «На берегу пустынных волн» (А.С. Пушкин) – это всего лишь малая часть большой работы над анализом поэмы «Медный всадник».

Если не знать содержания самой поэмы, кажется, что Пушкин испытывал исключительно возвышенные чувства к эпохе правления великого императора. Настолько хвалебно звучит введение в произведение. Этот отрывок может вполне существовать и без основного текста, как отдельное стихотворение. Ведь его тема – восхваление достижений Петра I, его личности. Тема эта не впервые звучит в творчестве Пушкина, и вступление призвано настроить и читателя на восхищение главным героем.

Вступление к поэме можно разделить на четыре смысловые части. Первая и вторая созданы на основе антитезы, так как в них явное противопоставление того, что было и что стало, когда рука Петра прикоснулась к пустынному месту.

А что же было на месте великого города – окна в Европу? Автор смотрит вокруг глазами императора и видит мшистые топкие болота с редкими черными избами. А вокруг избенок – бесконечный черный густой лес. Никаких признаков цивилизации читатель здесь не видит. Кажется удивительным и совершенно невероятным то, что задумал сделать на болотистой безжизненной местности Петр I. А планы у него огромные, и они озвучены нескольким строками уже в первой части.

Вторая часть описывает город спустя сто лет. Что же мы видим вместо болот и непроглядных лесов? Перед читателем раскинулись картины молодого города, застроенного новыми зданиями, мостовыми. Но самое главное – это корабли, стремящиеся в город со всех концов земли. Это значит, что император достиг своей цели, и даже Москва померкла перед «молодой столицей».

Третья часть больше похожа на оду, в которой поэт не скрывает своего восхищения творением Петра:

Пушкин не скупится на похвалу. Он щедро и метафорично описывает все достоинства города Петра. Тем противоречивее звучит окончание вступления, в котором поэт предупреждает читателя о грустном рассказе. Тем не менее вступление насыщено торжественными нотами. Такое настроение создается за счет изобилия средств художественной выразительности, которые автор мастерски использует для описания города на Неве и восхваления Петра.

Сочными эпитетами наделяет Пушкин творение императора: «юный град», «пышно, горделиво», «громады стройные», «к богатым пристаням», «строгий, стройный вид», «державное теченье», «узор чугунный», «прозрачный сумрак», «золотые небеса», «воинственную живость», «однообразную красивость». Они делают стихотворение более эмоциональным, стройным.

Огромное количество метафор создает неповторимые образы Петербурга с разных сторон: «окно в Европу», город «вознесся», «в гранит оделася Нева», «мосты повисли», «говор балов», «пирушки холостой». А многочисленные олицетворения создают впечатление, что город – живое существо, и все в нем живет своей жизнь. Олицетворениям вторит аллитерация «р», несколько преувеличивающего мощь и объемы городских пейзажей. Звук «р» здесь похож на большую громаду, нависающую над рекой и лесами.

Во вступлении Пушкин использует устаревшую лексику. И это тоже указывает на одический стиль изложения. Кроме того, автор, скорее всего, высказывает тем самым уважение к Петру Великому.

Проанализировав вступление к поэме «Медный всадник», можно сделать вывод, что Петр I сделал великое дело для своей страны, благодаря которому она шагнула далеко вперед в своем развитии. И это является идеей отрывка. И только в последних его строках есть намек на основную проблему поэмы.

Хотя сама поэма относится уже к реализму, вступление еще написано в духе романтизма. Но в том и состояла задумка автора – создать диссонанс между ним и главной проблемой произведения.

Заслуги Петра Великого перед Отечеством сложно переоценить. Читая вступление к поэме «Медный всадник», не перестаешь восхищаться силой воли и могуществом императора. И автор успешно добивается таких нужных эмоций у читателя. Наравне со всеми другими тропами двустопный ямб делает слог текста особенно торжественным, четким.

Мне вступление очень понравилось, ведь оно погружает нас в мир Петра Великого, учит уважать историю своей страны. Но больше всего интригуют последние строки. Интересно, почему же поэма автора будет печальной. Стоит прочитать ее полностью.

«На берегу пустынных волн…» (вступление к петербургской повести А.С. Пушкина «Медный всадник»).
план-конспект урока по литературе (7 класс) по теме

Кочержук Олеся Игоревна

Цель урока: познакомить учащихся с поэтикой А.С. Пушкина на примере вступления к петербургской повести «Медный всадник», поработать над интонацией, лексикой, подготовить к выразительному чтению текста.

Скачать:

Вложение Размер
a.s._pushkin_mednyy_vsadnik_-_otkrytyy_urok.doc 54 КБ
Как сдать ЕГЭ на 80+ баллов?

Репетиторы Учи.Дома помогут подготовиться к ЕГЭ. Приходите на бесплатный пробный урок, на котором репетиторы определят ваш уровень подготовки и составят индивидуальный план обучения.

Бесплатно, онлайн, 40 минут

Предварительный просмотр:

Урок литературы в 7 классе.

Тема: «На берегу пустынных волн…»

(вступление к петербургской повести

А.С. Пушкина «Медный всадник»).

Цель урока : познакомить учащихся с поэтикой А.С. Пушкина на примере вступления к петербургской повести «Медный всадник», поработать над интонацией, лексикой, подготовить к выразительному чтению текста.

1 . Проверка домашнего задания (по поэме «Полтава» А.С. Пушкина).

2. « На берегу пустынных волн…»

(вступление к петербургской повести А.С.Пушкина «Медный всадник»).

(Запись темы на доске и в тетрадях учащихся).

Учитель: В 7-м классе мы не будем обращаться к полному тексту произведения. Сейчас наша задача – прочитать, понять вступление и подготовить его выразительное чтение.

Продолжите, пожалуйста, в тетрадях предложение: «Медный всадник» — это…

Какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «Медный всадник»?

(Многие ответят, что они представляют памятник Петру Великому работы Этьена Мориса Фальконе, установленный на Сенатской площади в Петербурге).

Учитель: Фигура Петра обращала на себя пристальное внимание А.С. Пушкина. Потомки поставили памятник Петру, но Петр и сам поставил себе памятник . Какой?

(Этот памятник – Санкт- Петербург).

 • Звучит «Гимн Великому городу» из балета Р.М. Глиэра «Медный всадник».

Учитель: Кто знает, что это за музыка?

 • Учитель читает вступление к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник».

Учитель: Прозвучали известные вам произведения: «Гимн Великому городу» из балета Р.М. Глиэра «Медный всадник» и отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник». Как вы думаете, что вдохновило Пушкина и Глиэра на создание таких удивительных произведений? (Памятник Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади).

Учащийся (домашнее индивидуальное задание): Памятник Петру I был первым установленным в России памятником. До XVIII века памятников, даже царям, не ставили. Между тем, создание европейской столицы без скульптурных монументов было немыслимо. Памятник был воздвигнут по велению Екатерины II. Сначала создание памятника было поручено архитектору Карло Бартоломео Растрелли, но императрица отвергла созданную им статую и поручила работу французскому скульптору Этьену Морису Фальконе.

И вот 7 августа 1782 года состоялось торжественное открытие памятника Петру I.

Тысячи людей с нетерпением ждали этого события. На шлюпке от зимнего дворца прибыла императрица. По её знаку полотнища упали, и перед зрителями предстал всадник, взлетевший на крутую скалу. Радостными криками приветствовали люди этот монумент.

Учитель: Повесть «Медный всадник» написана в октябре 1833 года в Болдине.

Памятник получил неофициальное название «Медный всадник» после публикации петербургской повести А.С. Пушкина.

Учитель: Давайте посмотрим, как расположен текст? На сколько частей он разделен? Какова его композиция?

(Ученики отметят три части:

 1. «На берегу пустынных волн…»;
 2. «Прошло сто лет, и юный град…»;
 3. «Люблю тебя, Петра творенье…»;)

Учитель: Вдумаемся, что послужило причиной такого деления. Для этого перечитаем последовательно каждую часть.

 1. «На берегу пустынных волн…» (Запись в тетрадь).

(Учащиеся вслух читают первую часть).

Учитель: Расскажите о впечатлениях и мыслях, возникающих при чтении именно этой части. ( Цель : подвести детей не только к осмыслению содержания, но и к осознанию своего ощущения от звучания поэтического текста).

(Ученики скажут, что первая часть вызывает ощущение неторопливого, величественного повествования).

Учитель: При чтении третьей песни «Полтавы» мы записывали поэтические стили, которыми пользовался А.С. Пушкин в поэме. Как можно охарактеризовать стиль первой части вступления к поэме «Медный всадник»?

( Эпический – 1. свойственный эпосу; 2. величаво — спокойный, бесстрастный ).

Стиль первой части – эпический . (Запись в тетрадь).

 • Что означают слова: «…Стоял он , дум великих полн.…»?
 • Чухонцы – дореволюционное название эстонцев, а также карело-финского населения Санкт-Петербурга.
 • Что означает фраза: «…Отсель грозить мы будем шведу./ Здесь будет город заложен/ Назло надменному соседу»? (смешение просторечных слов (отсель) и слов высокого стиля (грозить, надменному))
 • «Грозить мы будем шведу» — метонимия (работа с новым термином, обращение к словарю (раздаточный материал)) Попробуйте найти в тексте первой части ещё пример метонимии («Все флаги будут в гости к нам»).
 • Почему автор от имени Петра пишет: «Природой здесь нам суждено/ в Европу прорубить окно…»?
 • Что означают строки: «Сюда по новым им волнам/ Все флаги в гости будут к нам…» — (что иностранные корабли, которые еще ни разу не заходили в устье Невы, будут приставать к пристаням Петербурга, украшенные своими государственными флагами, для торговли с Россией)
 • Какой композиционный прием использует автор в этой части?

(Цель: нужно, чтобы ученики сами заметили антитезу – что есть и что будет).

 • Какие средства выразительности языка использует автор?
 • Выпишите эпитеты с определяемыми словами в два столбика. Какие картины нарисованы поэтом с помощью этих эпитетов?

Что есть Что будет

Пустынных волн Дум великих

Бедный челн Надменному соседу

Мшистым, топким берегам Ногою твердой

Убогого чухонца Новым им волнам

Прочитаем выразительно полностью весь текст первой части (учащиеся).

 1. «Прошло сто лет…».

Схема работы та же, что и с первой частью: читаем текст второй части, выясняем впечатления, ощущения учеников; если они сразу не говорят, что эта часть написана в одическом стиле , то начинаем работать с церковно-славянскими словами.

 • На какой лексике строится первое четверостишье? (церковно-славянские слова)

( Запись в тетрадь: юный град, полнощных (полуночных, то есть северных) стран, из топи блат (болот), вознесся, порфироносная вдова) Заметим, что во втором четверостишье такой лексики нет.

 • Порфира, пурпур (работа со словарём – раздаточный материал)
 • Какой композиционный приём используется во второй части вступления? ( антитеза — (что было, что есть)). Как она проявляется в подборе лексики?
 • Как звучит вторая часть? На каком фонетическом приёме строится? Докажите. ( Аллитерации ).
 • Как вы понимаете фразу: «… И перед младшею столицей/ Померкла старая Москва…»?
 • Каков стиль второй части вступления к поэме?

Стиль второй части — одический. (Запись в тетрадь).

Ученики выразительно читают вторую часть, передавая торжественную поступь одического стиля.

 1. 3)«Люблю тебя Петра творенье…»

Читаем третью часть, выясняем ощущения и впечатления учеников.

 • В каком лице употреблен глагол «люблю»?
 • Кто выходит на первый план в третьей части?

Семиклассники еще не знают, что такое лирический герой. Но, вероятно, в данном случае можно воспользоватся этим термином в качестве пропедевтического материала .

Лирический герой (запись в тетрадь)

 • Как лирический герой называет Петербург?

На каком композиционном приёме строится эта часть? ( антитеза : первые пять строк – это день Петербурга, ясность, строгость, четкость линий ; следующие строки – это белые ночи севера, задумчивость, призрачность, противоположная однозначности дня ) Как она проявляется?

Важно, чтобы ученики самостоятельно обнаружили антитезу.

Антитезу можно выделить на уровне эпитетов и аллитераций (работа в тетради) :

Строгий, стройный вид Задумчивых ночей

Державное теченье Прозрачный сумрак, блеск безлунный

Береговой ее гранит Спящие громады пустынных улиц

Оград узор чугунный

 • Каков стиль третьей части?

Стиль третьей части – лирический. (Запись в тетрадь)

При чтении передаем плавный лирический настрой, который сочетается со строгостью Петербурга.

Учитель: Вспомним, кто придумал стили речи? Основное правило «Теории штилей» М.В. Ломоносова – не смешивать стили. А что сделал А.С. Пушкин? Как вам кажется, это нарушение или достижение? В чём заключается достижение?

Опираясь на словосочетания, которые мы записали в тетради, включая их в свою речь, напишите, каким вы увидели город, читая вступление к поэме «Медный всадник» А.С. Пушкина (10-15 мин.). Чтение нескольких работ учащихся.

 • В заключении полностью читаем отрывок из вступления, стремясь к передаче характера каждой части. (Читают учащиеся).

3. Домашнее задание.

Подготовить выразительное чтение наизусть вступления к петербургской повести А.С. Пушкина «Медный всадник».

Учитель: Вернёмся к разговору о том, что вдохновило А.С. Пушкина на создание поэмы.

За 200 с лишним лет своей истории памятник Петру I на Сенатской площади стал символом города на Неве. Он воплотил исторические судьбы народа и страны.

Вспомните, свидетелями каких событий был монумент.

Учащийся (домашнее индивидуальное задание): «Медный всадник» был свидетелем событий 1812 года, когда Петербургу угрожала опасность наполеоновского вторжения, видел страшное наводнение 7 ноября 1824 года, восстание декабристов в 1825 году, его едва не увезли с площади в 1917 году, а в августе 1941 года жители блокадного Ленинграда спасали памятник от фашистских бомб и снарядов, спрятав в двухэтажный деревянный футляр. Был «Медный всадник» и центром празднования юбилеев Петербурга.

Учитель: Мы сегодня познакомились лишь с вступлением к произведению А.С. Пушкина. Как вы думаете, о чём может повествовать произведение с таким вступлением?

 • Просмотр видеосюжета.

Учитель: Эта поэма, несмотря на небольшой объём, имеет громадное значение и глубочайшее содержание. Она повествует о том, чего могут бояться люди, которые живут на берега Невы, о том, как живётся простому, обычному человеку в этом городе. И на личность Петра I А.С. Пушкин смотрит с разных позиций: и с точки зрения оценки его великих деяний, и с точки зрения «маленького человека», который в этом городе, воздвигнутом на болоте, строит свою судьбу.

Учитель: Скажите, ребята, появилось ли у вас желание прочитать поэму А.С. Пушкина?

Урок литературы в 7 классе. Тема: «На берегу пустынных волн…» (вступление к петербургской повести А.С. Пушкина «Медный всадник»).

Цель урока: познакомить учащихся с поэтикой А.С. Пушкина на примере вступления к петербургской повести «Медный всадник», поработать над интонацией, лексикой, подготовить к выразительному чтению текста.

1. Проверка домашнего задания (по поэме «Полтава» А.С. Пушкина).

2. « На берегу пустынных волн…»

(вступление к петербургской повести А.С.Пушкина «Медный всадник»).

(Запись темы на доске и в тетрадях учащихся).

Учитель: В 7-м классе мы не будем обращаться к полному тексту произведения. Сейчас наша задача – прочитать, понять вступление и подготовить его выразительное чтение.

Продолжите, пожалуйста, в тетрадях предложение: «Медный всадник» — это…

Какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «Медный всадник»?

(Многие ответят, что они представляют памятник Петру Великому работы Этьена Мориса Фальконе, установленный на Сенатской площади в Петербурге).

Учитель: Фигура Петра обращала на себя пристальное внимание А.С. Пушкина. Потомки поставили памятник Петру, но Петр и сам поставил себе памятник. Какой?

(Этот памятник – Санкт- Петербург).

Звучит «Гимн Великому городу» из балета Р.М. Глиэра «Медный всадник».

Учитель: Кто знает, что это за музыка?

Учитель читает вступление к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник».

Учитель: Прозвучали известные вам произведения: «Гимн Великому городу» из балета Р.М. Глиэра «Медный всадник» и отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник». Как вы думаете, что вдохновило Пушкина и Глиэра на создание таких удивительных произведений? (Памятник Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади).

Учащийся (домашнее индивидуальное задание): Памятник Петру I был первым установленным в России памятником. До XVIII века памятников, даже царям, не ставили. Между тем, создание европейской столицы без скульптурных монументов было немыслимо. Памятник был воздвигнут по велению Екатерины II . Сначала создание памятника было поручено архитектору Карло Бартоломео Растрелли, но императрица отвергла созданную им статую и поручила работу французскому скульптору Этьену Морису Фальконе.

И вот 7 августа 1782 года состоялось торжественное открытие памятника Петру I .

Тысячи людей с нетерпением ждали этого события. На шлюпке от зимнего дворца прибыла императрица. По её знаку полотнища упали, и перед зрителями предстал всадник, взлетевший на крутую скалу. Радостными криками приветствовали люди этот монумент.

Учитель: Повесть «Медный всадник» написана в октябре 1833 года в Болдине.

Памятник получил неофициальное название «Медный всадник» после публикации петербургской повести А.С. Пушкина.

Учитель: Давайте посмотрим, как расположен текст? На сколько частей он разделен? Какова его композиция?

(Ученики отметят три части:

«На берегу пустынных волн…»;

«Прошло сто лет, и юный град…»;

«Люблю тебя, Петра творенье…»;)

Учитель: Вдумаемся, что послужило причиной такого деления. Для этого перечитаем последовательно каждую часть.

«На берегу пустынных волн…» (Запись в тетрадь).

(Учащиеся вслух читают первую часть).

Учитель: Расскажите о впечатлениях и мыслях, возникающих при чтении именно этой части. (Цель: подвести детей не только к осмыслению содержания, но и к осознанию своего ощущения от звучания поэтического текста).

(Ученики скажут, что первая часть вызывает ощущение неторопливого, величественного повествования).

Учитель: При чтении третьей песни «Полтавы» мы записывали поэтические стили, которыми пользовался А.С. Пушкин в поэме. Как можно охарактеризовать стиль первой части вступления к поэме «Медный всадник»?

(Эпический – 1. свойственный эпосу; 2. величаво — спокойный, бесстрастный).

Стиль первой части – эпический. (Запись в тетрадь).

Анализ текста:

Что означают слова: «…Стоял он, дум великих полн.…»?

Чухонцы – дореволюционное название эстонцев, а также карело-финского населения Санкт-Петербурга.

Что означает фраза: «…Отсель грозить мы будем шведу./ Здесь будет город заложен/ Назло надменному соседу»? (смешение просторечных слов (отсель) и слов высокого стиля (грозить, надменному))

«Грозить мы будем шведу» — метонимия (работа с новым термином, обращение к словарю (раздаточный материал)) Попробуйте найти в тексте первой части ещё пример метонимии («Все флаги будут в гости к нам»).

Почему автор от имени Петра пишет: «Природой здесь нам суждено/ в Европу прорубить окно…»?

Что означают строки: «Сюда по новым им волнам/ Все флаги в гости будут к нам…» — (что иностранные корабли, которые еще ни разу не заходили в устье Невы, будут приставать к пристаням Петербурга, украшенные своими государственными флагами, для торговли с Россией)

Какой композиционный прием использует автор в этой части?

(Цель: нужно, чтобы ученики сами заметили антитезу – что есть и что будет).

Какие средства выразительности языка использует автор?

Выпишите эпитеты с определяемыми словами в два столбика. Какие картины нарисованы поэтом с помощью этих эпитетов?

Что есть Что будет

Пустынных волн Дум великих

Бедный челн Надменному соседу

Мшистым, топким берегам Ногою твердой

Убогого чухонца Новым им волнам

Прочитаем выразительно полностью весь текст первой части (учащиеся).

«Прошло сто лет…».

Схема работы та же, что и с первой частью: читаем текст второй части, выясняем впечатления, ощущения учеников; если они сразу не говорят, что эта часть написана в одическом стиле, то начинаем работать с церковно-славянскими словами.

Анализ текста:

На какой лексике строится первое четверостишье? (церковно-славянские слова)

(Запись в тетрадь: юный град, полнощных (полуночных, то есть северных) стран, из топи блат (болот), вознесся, порфироносная вдова) Заметим, что во втором четверостишье такой лексики нет.

Порфира, пурпур (работа со словарём – раздаточный материал)

Какой композиционный приём используется во второй части вступления? (антитеза — (что было, что есть)). Как она проявляется в подборе лексики?

Как звучит вторая часть? На каком фонетическом приёме строится? Докажите. (Аллитерации).

Как вы понимаете фразу: «… И перед младшею столицей/ Померкла старая Москва…»?

Каков стиль второй части вступления к поэме?

Стиль второй части — одический. (Запись в тетрадь).

Ученики выразительно читают вторую часть, передавая торжественную поступь одического стиля.

3)«Люблю тебя Петра творенье…»

Читаем третью часть, выясняем ощущения и впечатления учеников.

Анализ текста:

В каком лице употреблен глагол «люблю»?

Кто выходит на первый план в третьей части?

Семиклассники еще не знают, что такое лирический герой. Но, вероятно, в данном случае можно воспользоватся этим термином в качестве пропедевтического материала.

Лирический герой (запись в тетрадь)

Как лирический герой называет Петербург?

На каком композиционном приёме строится эта часть? (антитеза: первые пять строк – это день Петербурга, ясность, строгость, четкость линий; следующие строки – это белые ночи севера, задумчивость, призрачность, противоположная однозначности дня) Как она проявляется?

Важно, чтобы ученики самостоятельно обнаружили антитезу.

Антитезу можно выделить на уровне эпитетов и аллитераций (работа в тетради):

Строгий, стройный вид Задумчивых ночей

Державное теченье Прозрачный сумрак, блеск безлунный

Береговой ее гранит Спящие громады пустынных улиц

Оград узор чугунный

Каков стиль третьей части?

Стиль третьей части – лирический. (Запись в тетрадь)

При чтении передаем плавный лирический настрой, который сочетается со строгостью Петербурга.

Учитель: Вспомним, кто придумал стили речи? Основное правило «Теории штилей» М.В. Ломоносова – не смешивать стили. А что сделал А.С. Пушкин? Как вам кажется, это нарушение или достижение? В чём заключается достижение?

Опираясь на словосочетания, которые мы записали в тетради, включая их в свою речь, напишите, каким вы увидели город, читая вступление к поэме «Медный всадник» А.С. Пушкина (10-15 мин.). Чтение нескольких работ учащихся.

В заключении полностью читаем отрывок из вступления, стремясь к передаче характера каждой части. (Читают учащиеся).

3. Домашнее задание.

Подготовить выразительное чтение наизусть вступления к петербургской повести А.С. Пушкина «Медный всадник».

Учитель: Вернёмся к разговору о том, что вдохновило А.С. Пушкина на создание поэмы.

За 200 с лишним лет своей истории памятник Петру I на Сенатской площади стал символом города на Неве. Он воплотил исторические судьбы народа и страны.

Вспомните, свидетелями каких событий был монумент.

Учащийся (домашнее индивидуальное задание): «Медный всадник» был свидетелем событий 1812 года, когда Петербургу угрожала опасность наполеоновского вторжения, видел страшное наводнение 7 ноября 1824 года, восстание декабристов в 1825 году, его едва не увезли с площади в 1917 году, а в августе 1941 года жители блокадного Ленинграда спасали памятник от фашистских бомб и снарядов, спрятав в двухэтажный деревянный футляр. Был «Медный всадник» и центром празднования юбилеев Петербурга.

Учитель: Мы сегодня познакомились лишь с вступлением к произведению А.С. Пушкина. Как вы думаете, о чём может повествовать произведение с таким вступлением?

Учитель: Эта поэма, несмотря на небольшой объём, имеет громадное значение и глубочайшее содержание. Она повествует о том, чего могут бояться люди, которые живут на берега Невы, о том, как живётся простому, обычному человеку в этом городе. И на личность Петра I А.С. Пушкин смотрит с разных позиций: и с точки зрения оценки его великих деяний, и с точки зрения «маленького человека», который в этом городе, воздвигнутом на болоте, строит свою судьбу.

Учитель: Скажите, ребята, появилось ли у вас желание прочитать поэму А.С. Пушкина?

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: